Общи условия за ползване на приложението MyMtel

I. Общи положения

1. Тези Общи условия представляват споразумение относно условията за ползване на приложението MyMtel (“Приложението”), което се сключва между Вас, като потребител на Приложението, и „Мобилтел” ЕАД ( “Мобилтел”), като лице, притежаващо правата върху Приложението.

2. За да сключите споразумение за ползване на Приложението и за да ползвате Приложението, следва да сте дееспособно лице, което: (a) е навършило 18 години; и (б) което е абонат - страна по договора за услуги, сключен с Мобилтел по отношение на номера, чрез който ще ползвате Приложението.

3. С натискане на бутона „Съгласен съм” потребителят (в частност Вие) приема, че се е запознал със съдържанието на настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Ако не отговаряте на условията по т.2 и/или не приемате Общите условия, потребителят следва да не натиска бутона „Съгласен съм”.

II. Описание на Приложението

1. Приложението дава възможност за ползване на следните услуги по номера, чрез който се сваля и ползва Приложението: (а) получаване на информация, свързана с дължими суми и сметки към Мобилтел (текуща сметка; неплатени фактури; използвани отстъпки; най-близкия Мтел магазин с адрес и телефон за връзка; (б) управление на услуги (активиране и деактивиране на допълнителни услуги като гласова поща и др.; активиране и деактивиране на Екстри; добавяне и промяна на номера от „Семейство и приятели”); и (в) бърз достъп до мобилния портал на Мтел (m.mtel.bg) .

2. Мобилтел има право по всяко време и по своя преценка да променя както дизайна на Приложението, така и съдържанието, функционалностите и услугите, включени в него, с цел неговото актуализиране и усъвършенстване. Мобилтел предоставя на потребителите на Приложението достъп до и възможност за сваляне и ползване на актуалните версии на Приложението.

3. Приложението е собственост на Мобилтел. Всички права върху Приложението остават собственост на Мобилтел и потребитебят не получава каквито и да са права върху него, освен правата, изрично предоставени и описани в тези Общи условия. Вие нямате право да копирате или променяте Приложението по какъвто и да е начин или да предоставяте ползването му на трети лица, освен ако такава възможност не е предвидена в тези Общи условия.

4. Приложението е достъпно и може да бъде ползвано само с определен вид крайни устройства – смартфони, работещи с операционни системи Android 2.2 и следващи и iOS 4.3 и следващи. Преди да инсталирате Приложението следва да проверите дали Вашето устройство е съвместимо с него. Всеки потребител има възможност да провери кои крайни устройства са съвместими с Приложението на http://m.mtel.bg/apps/my-mtel

5. По силата на тези Общи условия Мобилтел предоставя на потребителя, който се е съгласил с Общите условия, неизключителен, непрехвърлим лиценз за изтегляне, инсталиране, актуализиране и използване на Приложението на определено крайно устройство. С оглед избягване на всякакво съмнение: Приложението е предназначено едиствено за лична употреба и само за използване чрез крайното устройство, на което е свалено.

6. За да ползвате Приложението следва да се регистрирате. Може да използвате регистрацията си от www.mtel.bg. или ако нямате регистрация на сайта на Мтел да си създадете директно през Приложението.

III. Цени и плащане

7. Приложението е безплатно, но трябва да имате предвид, че трафикът при изтегляне през мобилната мрежа се заплаща съгласно тарифния ви план. Ако излезете от него или посетите друга интернет страница чрез приложението, то ще бъдете таксувани спрямо тарифния си план. Обменът на информация в роуминг също се таксува в съответствие с ползвания от Вас тарифен план. Използването на картите на Google и Apple също се заплаща според тарифния план, тъй като това е услуга на трета страна, в такива случаи препоръчваме употребата на WiFi безжична връзка.

8. Други разходи, които могат да възникнат във връзка с ползването на Приложението са: разходи по заплащане на цени на услуги, активирани чрез секциите „Услуги” и „Екстри”. Посочените секции съдържат информация за цените на съответните Услуги или Екстри, които могат да бъдат активирани чрез Приложението по Вашия действащ договор за номера, чрез който се ползва Приложението.

9. Цените на активираните чрез Приложението Услуги и Екстри се заплащат с месечната таксуваща фактура, която получавате за номера, чрез който се ползва Приложението.

10. Активирането и ползването на Услуги и/или Екстри чрез Приложението се извършва до 24 часа. Деактивацията на активирани Услуги и/или Екстри също може да бъде извършена до 24 часа и като цената на активираната Услуга и/или Екстра се дължи независимо от момента на деактивация.

11. С активацията и/или деактивация, направена по реда на предходната точка не се променят условията на сключения от Вас договор за номера чрез който се ползва Приложението.

IV. Прекратяване на ползването

12. Вие имате право да прекратите ползването на Приложението по всяко време, независимо от причината.

13. Мобилтел има право да преустанови ползването на Приложението от Ваша страна без предизвестие в случай на нарушение на тези Общи условия, както и при констатиране на каквото и да е неправомерно действие от Ваша страна, включително, но не само: при действие или бездействие, което води или може да доведе до нарушение на правата на трети лица (включително, но не само: права на интелектуална собственост); неправомерен достъп до лични данни на трети лица; уронване на авторитета и доброто име на Мобилтел или на което и да е друго лице; нарушаване на работоспособността на Приложението и/или на системи на Мобилтел; възпрепятстване ползването на Приложението от други лица.

14. Освен в изброените по-горе случаи, Мобилтел има право да прекрати Вашия достъп до Приложението по каквато и да е причина с 30-дневно предизвестие.

15. Ако не използвате Приложението в рамките на 6 (шест) последователни месеца или повече, Мобилтел има право да прекрати достъпа Ви до Приложението. Преди да прекрати достъпа, Мобилтел може да Ви изпрати предварително уведомление за това (чрез e-mail, sms или по друг подходящ начин) и, ако в рамките на 30 дни от уведомяването възобновите ползването, Мобилтел няма да предприеме действия по прекратяване на достъпа до Приложението.

16. Ползването на Приложението от Ваша страна се прекратява автоматично при пренасяне на съответния номер към мрежата на друг оператор.

V. Ограничения на отговорността

17. Вашето крайно устройство следва да отговаря на изискванията за съвместимост, посочени по-горе, както и на системните изисквания за инсталиране и използване на Приложението, в това число за получаване на актуализации и/или настройки през определени периоди от време, за да продължите да използвате Приложението. Мобилтел не гарантира и не носи каквато и да е отговорност за работоспособността на крайното устройство, използвано за достъп до функциите на Приложението.

18. За да използвате Приложението е необходимо да отговаряте на предварителните изисквания, в това число: да имате съвместимо крайно устройство – тип смартфон, сключен договор за ползване на мобилни електронни съобщителни услуги, активиран мобилен интернет, свалено приложение чрез интернет. Съответно, Мобилтел не отговаря при невъзможност да инсталирате или ползвате Приложението поради това, че не са изпълнени предварителните изисквания.

19. Мобилтел се ангажира, при предоставяне на достъп до Приложението и неговите функционалности, да действа с грижата на добър търговец. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, с приемането на тези Общи условия Вие се съгласява, че:

19.1. Мобилтел не гарантира, че Приложението ще е без недостатъци; и

19.2. Работоспособността на Приложението и неговото ползване зависи и от:

19.3. Възможно е достъпът до Приложението и до информацията и услугите, предлагани чрез него, да бъде временно ограничен.

20. Свалянето и ползването на Приложението се осъществява на Ваш собствен риск. Мобилтел не отговаря за каквито и да било вреди, причинени във връзка с ползване на Приложението, освен ако Мобилтел е действал умишлено или при груба небрежност.

VI. Лична информация

21. При регистрация за ползване на Приложението Вие се съгласявате да предоставите и предоставяте следните данни:

22. Мобилтел съхранява Вашата информация като осигурява съответни технически мерки за защита и я използва единствено за цели, свързани с ползване на Приложението и предоставяне на услуги чрез него. Мобилтел има право да ползва предоставения от Вас и-мейл адрес за изпращането на системни съобщения (например: потвърждение на Вашата регистрация и парола и др.), уведомления за актуализации и за промени на Приложението, други съобщения, свързани с Приложението. Мобилтел няма да използва Вашия и-мейл адрес за маркетингови цели, освен ако не е договорено друго.

23. С цел избягване на неправомерен и нежелан достъп до информацията, която ползвате чрез Приложението, както и с цел да се избегнат всякакви други злоупотреби от трети лица, всеки потребител (и в частност Вие) следва задължително да защити достъпа до Приложението чрез персонален ПИН код на крайното устройство.

24. Освен чрез ПИН код достъпът до информацията в Приложението е защитен и чрез Вашето потребителско име и парола, които се пазят на www.mtel.bg.

25. Следва да имате предвид, че всеки потребител носи изцяло отговорността за съхранението на своите данни за достъп (потребителско име, парола и ПИН код). Същите следва да се съхраняват по начин, който не позволява достъп на трети лица до тях (същите не следва да се съхранява в самото крайно устройство).

26. В случай, че установи неоторизиран достъп до негови данни за достъп (потребителско име, парола и/или ПИН код), всеки потребител е длъжен да уведоми незабавно Мобилтел като позвънни на *88. При загубени или забравени данни за достъп следва да се използва функцията за забравена парола на www.mtel.bg и да се следват посочените стъпки.

27. Потребителят отговаря за действията на трети лица, които са използвали Приложението чрез негово потребителско име, парола и/или ПИН код, в това число ако трето лице активира Услуга и/или Екстра чрез Приложението, съответният потребител следва да заплати цената на активираната Услуга и/или Екстра и не може да откаже като се позове на това, че съответните действия са извършени от трето недобросъвестно лице.

28. Информацията, която се представя чрез Приложението (в частно информация за сметки и дължими суми), може да не е актуална, тъй като подлежи на периодично актуализиране и получаване на информация от трети страни (други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги). Поради изложените обстоятелства следва да се счита, че информацията е възможно най-близка до актуалната и Мобилтел не носи отговорност, в случай на отклонения.

VII. Промяната на Общите условия

29. Мобилтел има право да променя тези Общи условия по всяко време. В случай, че промяната не е във Ваша полза, Мобилтел ще Ви информира за нея най-малко 30 дни преди влизането й в сила, като в рамките на тези 30 дни Вие имате право да се откажете и да прекратите използването на Приложението. С оглед избягване на всякакво съмнение: правото на отказ по всяко време се запазва и след влизане в сила на промените в Общите условия.

VIII. За връзка с нас

30. Ако имате въпроси, свързани с тези Общи условия, или ако искате да се свържете с нас по друг въпрос, свързан с Приложението, моля позвънете на *88. За допълнителна информация относно приложението и неговите секции, моля посетете следния интернет адрес: http://m.mtel.bg/apps/my-mtel

IX. Други

31. Тези Общи условия съдържат единствено условията, които са пряко свързани с ползване на Приложението.

32. Доколкото Приложението съдържа информация за Услуги, които са предмет на други Общи условия, за неуредените въпроси следва да се прилагат Общите условия за взаимоотношения между „Мобилтел” ЕАД и абонатите и потребителите на обществени мобилни наземни мрежи на „Мобилтел” ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE; Общите условия на „Мобилтел” ЕАД за активиране и ползване на Екстри по договори за услуги с абонати и други приложими Общи условия.

33. Тези Общи условия са съставени съобразно Българското законодателство и евентуални спорове между страните по тях се решават от компетентния съд в България.