Лицензионно споразумение за "Vodafone Protect"

Лицензионно споразумение за мобилното приложение

Настоящото представлява лицензионно споразумение между Вас, потребителя на Vodafone Protect и Vodafone във връзка с използването на приложението Protect (Услугата). За територията на Република България Услугата достига до Вас с посредничеството на „Мобилтел“ ЕАД (Мобилтел) и настоящите правила са обвързващи и по отношение на Мобилтел.

Услугата включва софтуер, лицензиран от McAfee Security Sarl. Чрез регистрирането на акаунт, потвърждавате, че сте запознати и съгласни с тези условия. За да бъдете страна по споразумението трябва да сте навършили 18 години. В случай, че не приемате тези условия, моля да не извършвате регистрация.

Резюме

Настоящата Услуга представлява решение за безопасност, което Ви помага да откриете и заключите телефона си, както и да изтриете всички данни в него от разстояние, в случай на изгубване или кражба. Услугата ще Ви помогне да защитите телефона си от вируси посредством антивирусен софтуер. Предоставяме Ви неизключителен, непрехвърляем лиценз да свалите, инсталирате, актуализирате и използвате Услугата на телефона си. Ще Ви осигурим достъп до всички функции на Услугата за срока на абонамента Ви. Запазваме си правото да прекратим или временно да преустановим абонамента Ви без предварително уведомление в случай на нарушение на тези условия. Трябва да се регистрирате, за да използвате Услугата и да заплащате абонаментна такса на всеки 30 дни. Можете да анулирате абонамента си за Услугата във всеки един момент. Услугата е предназначена за лична, некомерсиална употреба, върху телефон, който е Ваша собственост. Абонаментът за Услугата е валиден за един телефон. В случай на допълнителни телефони, ще трябва да ползвате допълнителни абонаменти. При регистриране за Услугата, данните Ви ще бъдат запаметени и местоположението Ви ще бъде проследимо.

Вашият абонамент

За да бъде Услугата активна на телефона Ви, дължите месечна абонаментна такса. Повече информация относно абонаментната такса можете да получите на адрес: http://www.mtel.bg/vfcs-protect. Абонаментната Ви такса не включва допълнителни такси или разходи, свързани с използването на Услугата. Всякакви допълнително понесени разходи ще бъдат за Ваша сметка. Такива разходи могат да включват такси за пренос на данни и текстови съобщения при използване на функциите за откриване, заключване и изтриване на данни. Тези разходи могат да бъдат значително по-високи ако използвате Услугата по време на пътуване в чужбина. Ако не разполагате с нужния кредит, няма да можете да отправите исканията за данни, необходими за откриването на телефона Ви.

Как да управлявате акаунта си?

Можете да управлявате функциите на Услугата намиране, заключване и изтриване на данни чрез акаунт на телефона Ви, а също и онлайн, на адрес http://protect.mtel.bg. Носите лична отговорност за дейността, която се извършва през акаунта Ви. Не бива да споделяте с никого своята парола и PIN код и трябва да ни уведомите незабавно в случай на пробив в сигурността или неоторизирана употреба на акаунта Ви.

Функциите Открий, Заключи и Изтрий

Услугата Ви позволява да откриете, заключите и изтриете съдържанието на телефона си от разстояние, при ограниченията, посочени по-долу. Вие се съгласявате, че ще ползвате тези функции само за лични нужди и че няма да ги използвате, за да извършвате или да участвате в действия, които са неоторизирани, незаконни или неуместни, включително тормоз или преследване.

Ограничения на Услугата

Заплащането на абонамента е Ваша отговорност. Ваша отговорност е и да се уверите, че телефонът Ви отговаря на системните изисквания за Услугата, като това включва периодичната актуализация или абонамент за използването на Услугата. McAfee си запазва правото да изменя изискванията на системата или приложенията във всеки един момент. Не гарантираме и не поемаме отговорност за работата на телефона, използван за достъп до Услугата. За да използвате функцията за установяване на местоположение, телефонът трябва да е включен, да бъде свързан към мрежата на Мтел и да разполага с неизползван лимит за данни. Точността при установяването на местоположението зависи от това дали телефонът Ви е с включен GPS или Wi-Fi, когато командата за търсене е изпратена към него. За да работят функциите по заключване на телефона и изтриване на съдържанието му, той трябва да бъде включен, SIM картата Ви да бъде поставена и да сте свързани с мрежата. Възможно е приложения на трети страни, инсталирани или вградени в телефона Ви, да пречат на функциите на Услугата за изтриване на данни.

Преустановяване на използването на Услугата

Абонаментът Ви за Услугата представлява автоматично подновявано 30-дневно споразумение, което продължава да бъде в сила освен ако не ни уведомите за противното чрез сайта, Центъра за обслужване на клиенти или се изключите от нашата мрежа. Можете да закриете акаунта си и да прекратите абонамента си във всеки един момент, по каквато и да било причина. Моля да имате предвид, че ако сте заплатили абонаментната си такса за 30-дневен период, тя няма да ви бъде възстановена, но ще имате правото да използвате Услугата до края на 30-дневния период. В случай, че не разполагате с кредит по акаунта си, когато се опитаме да извършим плащане на абонамента Ви, функциите на Услугата няма да бъдат активни и ще трябва да подновите абонамента си чрез заплащане на същия.

Гаранция

Поддържаме разумна техническа гаранция за предоставяне на решение за безопасност, което Ви помага да откриете, заключите и изтриете съдържанието на телефона си от разстояние в случай на изгубване или кражба и в хода на предоставяне на Услугата. Използването на Услугата е предмет на използване и наличност на съответните мрежови връзки. Не носим отговорност в случай, че Услугата бъде засегната от обстоятелства, които попадат извън нашия разумен контрол. Услугата се представя в готов вид и доколкото е позволено от приложимото право, изключваме всякакви декларации, гаранции, условия и други клаузи, които не са изрично посочени в настоящите условия, включително гаранции по подразбиране или условия, свързани с незасягане на правата на трети лица и годност за конкретна цел във връзка с използването на Услугата и свързания софтуер от ваша страна. Не гарантираме, че употребата на Услугата ще бъде свободна от грешки, непрекъсната и достъпна във всеки един момент, нито че ще ви защитава срещу всякакви възможни заплахи или други проблеми. Няма да носим правна отговорност пред Вас за, или за щети в резултат на:

Няма да носим правна отговорност, ако не сме в състояние да предоставим Услугата поради причина, която попада извън нашия разумен контрол. Условията на настоящото споразумение не засягат правата, които Ви се полагат по силата на даден закон, и които не можем да изключим при сключването на споразумението с Вас.

Ограничения

Запазваме си правото временно да преустановим или прекратим настоящото споразумение, абонамента Ви или достъпа Ви до Услугата, в случай, че извършвате или опитвате да извършите следното:

Забрана за прехвърляне на Услугата

Нямате право да отдавате, наемате, лицензирате, предоставяте или прехвърляте правата си по Услугата на друго лице. В случай, че използвате Услугата на телефон и прехвърлите собствеността върху този телефон на друго лице, то трябва задължително да анулирате регистрацията на Услугата от телефона си преди да го предадете на друго лице.

Връзка с McAfee

Определени функции на Услугата изискват достъп до и комуникация със сървърите на McAfee през нашата мрежа. Тези функции включват сваляне и актуализация на софтуер, проследяване на телефона, неговото заключване и изтриване на данни, както и набирането на информация от телефона. Тези функции са необходими за предоставянето на Услугата и могат да доведат до такси за данни и текст.